Minneapolis-data-center

[wiredRECSV country= Minneapolis]